دریاچه خلیج فارس منطقه 22

دریاچه چیتگر

تاثير دریاچه خلیج فارس در فروش بي سابقه واحدهاي برج ها

تاثير دریاچه خلیج فارس در فروش بي سابقه واحدهاي برج ها دریاچه خلیج فارس اسم ديگر درياچه چيتگر است كه در افزايش فروش واحدهاي برج تاثير به سزايي دارد. دریاچه خلیج فارس منطقه 22 يكي از بهترين عوارض مصنوعي است كه موجب شده تا مردم...

مقایسه آگهی ها

مقایسه